0

Ostutingimused

1. TERMINID JA MÕISTED

1.1. Müügi- ja ostutingimused (edaspidi "Tingimused") on käesolevad tingimused, mis sätestavad Ostja ja Müüja vahel sõlmitava ostu-müügi lepingu tingimused, poolte õigused ja kohustused, kauba ostmise ja selle eest tasumise tingimused, kauba üleandmise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ning kõik muud kauba ostmisega seotud sätted www.gradinamax.ee veebipoes.

1.2. Veebipood - www.gradinamax.ee veebilehel asuv elektrooniline pood, kust Ostja saab Müüja poolt pakutavaid kaup osta nii veebipoe süsteemis registreeritud kui ka registreerimata kasutajana.

1.3. Müüjaks on piiratud vastutusega äriühing Gradinamax Oksana Wieckowicz, mille registrijärgne asukoht on Poland Zgierz,  ul. Barwnikowa 10, 95-100, NIP: 927-185-49-48, REGON: 521511993; e-post support@gradinamax.ee. Müüja on ühtlasi ka veebipoe omanik.

1.4. Ostja on isik, kes vastab käesoleva ostu-müügitingimuste 2.4. punktis sätestatud nõuetele ja pärast kauba ostmist veebipoest.

1.5. Ostu-müügileping on Ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping, mille osadeks on ostja tellimus veebipoest ning ostutingimused koos tellimuse kohta käivate muudatuste ja täiendustega.

1.6. Tööpäevad -  Esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.

1.7. Kohaletoimetamine - tähendab, et Müüja tarnib Tellimuses nimetatud kaubad Kliendile tarnija vahendusel.

1.8. Tarnija - Kullerfirma, kellega Müüja teeb Kauba kohaletoimetamisel koostööd.

1.9. Salasõna - tähendab tähtede, numbrite või muude sümbolite jada, mille Klient valib Veebipoes registreerimisel ja mida kasutatakse Kliendi kontole juurdepääsuks Veebipoes.

1.10. Klient - isik, kellele võib osutada elektroonilisi teenuseid või kellega sõlmida müügileping vastavalt eeskirjadele ja õigusnormidele.

1.11. Kasutaja - füüsiline isik, kes teeb kauplejaga õigusliku tehingu, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

1.12. Kliendikonto - iga Kliendi jaoks eraldi konto, mille müüja avab Kliendi nimel pärast Kliendi registreerimise ja Kliendikonto teenuse osutamise lepingu sõlmimist.

1.13. Ettevõtja - füüsiline või juriidiline isik, samuti organisatsioon, mis ei ole juriidiline isik ja millele on seadusega antud teovõime, kes tegutseb majandus- või kutsetegevusega oma nime alt ja teeb oma majandus- või kutsetegevusega otseselt seotud õigustoiminguid.

1.14 Tarbijaõigustega ettevõtja - füüsiline isik, kes sõlmib otseselt tema äritegevusega seotud müügilepingu, kui müügilepingu sisust nähtub, et see ei ole ettevõtjale kutsealase iseloomuga Poola keskregistri ja äritegevuse andmete alusel.

1.15 Registreerimine - tähendab Tingimustes sätestatud viisil tehtud tegelikku toimingut, mis on vajalik selleks, et klient saaks kasutada kõiki veebipoe funktsioone.

1.16 Kaupluse veebisait - veebisait, millel Müüja haldab veebipoodi www.gradinamax.ee domeeni all.

1.17. Toode - toode, mille Müüja teeb poe veebilehel kättesaadavaks ja mille kohta võib sõlmida müügilepingu.

1.18 Püsiv andmekandja - vahend, mis võimaldab kliendil või müüjal salvestada isiklikult talle adresseeritud teavet viisil, mis võimaldab tulevikus juurdepääsu teabele ajavahemiku jooksul, mis vastab selle kasutamise eesmärkidele, ja mis võimaldab salvestatud teavet muutmata kujul taastada.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Müüja kohustub ostu-müügilepingu alusel müüma ja tarnima kauba Ostjale ning Ostja kohustub kauba vastu võtma ja tasuma kauba eest ettenähtud summa ning tasuma tarnekulud vastavalt tingimustes sätestatule.

2.2. Ostja kinnitab, et on tingimustega kursis märgistades kasti "Olen lugenud ja nõustun veebipoe tingimuste ja privaatsuspoliitikaga". Sel viisil kinnitatud reeglid on Ostjale ja Müüjale, kelleks on GradinaMax (edaspidi nimetatud pooled) siduv juriidiline dokument, mis kehtestab Poolte õigused ja kohustused, kauba ostmise ja tasumise tingimused, kohaletoimetamise korra ja kauba tagastamise. Poolte vastutus ja muud kauba ostu-müügiga seotud sätted www.gradinamax.ee veebipood.

2.3. Müüja jätab endale õiguse muuta ja/või täiendada Tingimusi igal ajal vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktide nõuetele.

2.4. Veebipoest saavad tellida veebipoe süsteemis registreerunud ja registreerimata kliendid, kes on:

2.4.1. Täisealised füüsilised isikud, s.t isikud, kelle teovõimet ei ole kohtu poolt piiratud;

2.4.2 Juriidilised isikud;

2.4.3. Kõigi eespool nimetatute volitatud esindaja.

2.5. Tingimustega nõustudes kinnitab ostja, et tal on õigus osta kaupu aadressilt www.gradinamax.ee

2.6. Veebipoe kaubandustegevus toimub Eesti Vabariigis.

2.7. Kõik õigused veebipoe suhtes, sealhulgas omandiõigus, intellektuaalomandi õigused nimele, internetidomeenile, Veebipoe veebilehele, samuti Veebipoe veebilehe sisule, vormidele, logodele (välja arvatud veebilehe logod ja fotod, mille autoriõigused kuuluvad kolmandatele isikutele), kuuluvad Müüjale ja neid võib kasutada ainult Reeglites sätestatud viisil ja korras ning müüja eelneva kirjaliku nõusoleku alusel.

2.8. Keelatud on kasutada veebipoe ressursse ja funktsioone kliendi tegevuseks, mis kahjustaks müüja huve, s.h:

● teise ettevõtte või toote reklaamimiseks;

● tegevus, mis seisneb Müüja äritegevusega mitteseotud sisu avaldamises;

● tegevus, mis seisneb vale või eksitava sisu avaldamises.

3. OSTJA ÕIGUSED

3.1. Ostja ostab kaupu veebipoest vastavalt käesolevatele tingimustele ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

3.2. Ostjal on õigus 30 (kolmekümne) päeva jooksul kauglepingust või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata ja muid kulusid kandmata, välja arvatud võlaõigusseaduses sätestatud kulud. Ostu-müügilepingu võib üles öelda ainult juhul, kui toodet pole kasutatud, rikutud või selle välimus pole oluliselt muutunud, st toote või selle pakendi välimusele on tehtud ainult sellised muudatused, mis olid vajalikud vastuvõetud toote kontrollimiseks. Ostja peab seda õigust kasutama vastutustundlikult ja tagastama toote originaalpakendis ning tagastama kõik toote terviklikud osad. Lepingust taganemisel vastutab Ostja kauba väärtuse vähenemise eest, mis johtub kauba olemuse ja toimivuse kindlaks tegemiseks ebavajalikest toimingutest. Ostja õigus kauba ostu-müügilepingust taganeda määratakse vastavalt Eesti Vabariigi võlaõigusseadusele "Tarbija õigus taganeda kauglepingutest ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest".

3.3. Ostja peab teavitama Müüjat taganemisest, esitades Müüjale kirjaliku taganemisavalduse. Selle taotluse saab esitada näiteks kirjalikult Müüja aadressil GradinaMax, Przylep (66-015), Zakładowa 32 tänav või e-kirja teel Müüja aadressile, s.o. support@gradinamax.ee. Tellimuse saab esitada vormiga, mille näidise on Müüja pannud üles poe kodulehele nimega Tagastusvorm. Tähtajast kinnipidamiseks piisab päringu saatmisest enne selle aegumist. Müüja teavitab viivitamatult kasutajat ja Tarbijaõigustega ettevõtteid veebilehe kaudu esitatud vormi kättesaamisest.

3.4. Ostja saab taganemisõigust kasutada ainult siis, kui ta on neid tingimusi täitnud:

3.4.1. Kaup peab olema Ostja poolt kahjustamata (ei tohi olla mõjutatud kemikaalidest, veest);

3.4.2. kaubal peab olema kaubanduslik välimus, kõik etiketid, kleebised jms peavad olema alles ja vigastamata (välja arvatud juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode);

3.4.3. toode peab olema komplekteeritud samamoodi, nagu ostja selle sai;

3.4.4 Sobiva kvaliteediga kauba tagastamine toimub Eesti Vabariigi võlaõigusseadusele vastavas korras.

3.4.5 Kvaliteetse toote tagastamisel peab ostja esitama ostutõendi.

3.4.6 Müüja kohustub tagastama tagastatud kvaliteetse toote eest tasutud summa 14 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.5. Müügilepingust keeldumise korral loetakse see kehtetuks.

3.6. Kui Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja esitas Müügilepingust taganemise kohta avalduse enne, kui Müüja tema pakkumise vastu võtab, kaotab pakkumine kehtivuse.

3.7. Müüja kohustub viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kasutaja või ettevõtja müügilepingu ülesütlemise kohta avalduse saamise päevast, tagastama kõik tema poolt tehtud maksed, sealhulgas Toote Kasutajale või ettevõtjale üleandmise kulud. Tarbijaõigustega ettevõtja. Müüja võib tarbijalt või tarbijaõigustega ettevõtjalt saadud maksete tagastamist kinni pidada seni, kuni tarbija või tarbijaõigusi omav ettevõtja kauba tagastab või tõendab, et kaup on tagasi saadetud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

3.8. Kui Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja on lepingust taganemise õigust kasutades valinud müüja poolt pakutavast odavaimast tavapärasest Tarneviisist erineva Kauba kohaletoimetamise viisi, ei ole Müüja kohustatud Kasutajale hüvitama saatmisega kaasnenud lisakulusid.

3.9. Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja peab Kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates müügilepingu ülesütlemise päevast tagastama müüja määratud aadressile. Tähtajast kinnipidamiseks piisab kauba saatmisest müüja aadressile enne tähtaja lõppu.

3.10. Tühistamise korral kannab Klient, kes on kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja, ainult otsesed tagastuskulud.

3.11. Kui Kauba olemuse tõttu ei ole võimalik üldjuhul postiga tagastada, teavitab Müüja Kasutajat või Tarbijaõigustega Ettevõtjat Kauba tagastamise kuludest Kaupluse veebilehel.

3.12. Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja vastutab Kauba kasutamisest põhjustatud Kauba väärtuse vähenemise eest rohkem, kui on vajalik Kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks.

3.13. Müüja tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida kasutas Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja, välja arvatud juhul, kui Kasutaja või Tarbijaõigustega ettevõtja on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, millega ei kaasne lisakulusid.

3.14 Ostjale, kes on toodet kasutanud, ei anta õigust ostu-müügilepingust taganeda, kui teenuse objektiks on esemed, mis oma olemuse tõttu on pärast üleandmist teiste asjadega lahutamatult seotud.

3.15 Müügilepingust taganemise õigust ei anta ostjale ja tarbijaõigustega ettevõtjale, kui leping puudutab kiiresti riknevat või lühikese säilivusajaga kaupa.

4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. 4.1 Veebipoes tellimuse esitanud Ostja peab kauba eest tasuma ja selle vastu võtma vastavalt käesolevates Ostu-müügitingimustes kehtestatud korrale.

4.2. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmete infot kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjat teavitama hiljemalt 1 (ühe) päeva jooksul.

4.3. Ostja peab viivitamatult uuendama oma registreerimisandmeid ja (või) Ostja konto teabe vormis muudetud andmeid.

4.4. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja kaupa kontrollima, samuti teavitama Müüjat saadetise kahjustumisest, kauba selgelt nähtavatest defektidest, toote mudeli ja varustuse mittevastavusest Ostja tellimusele vastavalt Ostu-müügitingimustele.

4.5. Kui pärast kulleri poolt kauba üleandmist märkab Ostja pakki vastu võttes pakendi rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada paki üleandnud kullerit ning vormistada ka pakendi rikkumise akt. Pärast tellitud toote kättesaamist ja saatedokumendile kommentaarideta allakirjutamist loetakse, et saadetis on üle antud heas korras.

4.6 Kui Ostja on valinud kauba postkontorisse järgimise teenuse ning pakile järele tulles märkas Ostja pakendi rikkumist, peab Ostja võtma ühendust pakipunkti töötajaga ja koostama paki rikkumiste kohta akti.

4.7. Toote kättesaamisel peab Ostja kontrollima, kas ostetud toode on kvaliteetne ja teavitama Müüjat toote kvaliteedis leitud puudustest, mida toote kohaletoimetamise ajal ei olnud võimalik märgata.

4.8. Kvaliteetse kauba tagastamise kulud peab tasuma ostja. Kauba tagastamisel kvaliteedivea tõttu kannab kauba tagastamise kulud müüja.

5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Müüjal on õigus Veebipoe tegevus ajutiselt või jäädavalt lõpetada ilma sellest Ostjale ette teatamata, muuta Veebipoodi või selle üksikuid osi, kogu sisu, piirata oste, muuta Veebipoe Interneti-aadressi, piirata registreerunud ostjate arvu. Veebipoe ajutisest või püsivast peatamisest teavitab Müüja Veebipoe veebilehel oleva teate ja (või) Ostja registreeritud kontole saadetava teatega. Kui ettevõte ajutiselt peatab või lõpetab täielikult e-poe tegevuse, teavitab Müüja Ostjaid, kes on tellimusi juba esitanud, kuid pole veel saanud, Ostjate registreerimiskontodel olevate teadete kaudu või eraldi sõnumiga. igaühele, teavitades neid esitatud korralduste täitmise edasisest protsessist.

5.2. Müüja jätab endale õiguse ostu-müügitingimusi igal ajal muuta, parandada ja täiendada, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Ostjaid teavitatakse muudatustest pärast kontole sisselogimist pärast Reeglite uue versiooni jõustumist.

6. MÜÜJA KOHUSTUSED

6.1. Müüja kohustub tegema Ostjale kättesaadavaks Veebipoe pakutavad teenused (registreerimine Veebipoe süsteemis, Veebipoes ostukorvi loomine, tellimuse esitamine, tellimuse eest tasumine) ning tellimuse välja saatma.

6.2. Müüja kohustub tarnima ostja tellitud kauba tingimuste punktis 7 väljatoodud tingimustel ostja esitatud aadressile.

6.3. Kui Müüjal ei ole võimalik Ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub ta pakkuma Ostjale selle omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa. Kui Ostja keeldub analoogse või sarnase toote vastuvõtmisest, kohustub Müüja tagastama Ostjale kauba eest tasutud ostusumma 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, juhul kui Ostja on teinud kauba eest ettemaksu.

7. OSTJA REGISTREERUMINE NING OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

7.1. Klient saab Veebipoes tellimusi esitada läbi Poe veebilehe või e-posti teel 7. päeval nädalas, 24 tundi ööpäevas.

7.2. Klient saab veebipoes tellimusi esitada telefoni teel kaupluse kodulehel märgitud kellaaegadel ja päevadel. Telefoni teel sooritatud tellimuste puhul võivad kehtida piirangud osadele makseviisidele.

7.3. Ostja saab Veebipoest kaupu osta, registreerudes Veebipoe süsteemis aadressil www.gradinamax.ee või veebipoe süsteemis registreerimata, vastavalt veebipoes välja toodud tingimustele.

7.3.1. Kliendikonto loomiseks peab klient registreeruma.

7.3.2. Veebipoes tellimuse vormistamiseks registreerumine ei ole vajalik.

7.3.3. Registreerumiseks peab Klient täitma Müüja poe veebilehel oleva registreerimisvormi ja saatma selle elektrooniliselt Müüjale, valides registreerimisvormis sobiva funktsiooni. Registreerimisel määrab klient individuaalse Parooli.

7.3.4 Samuti on kliendil võimalus registreerida oma kasutajakonto veebisaitide www.facebook.com, www.google.com ja www.twitter.com kontodega või luua individuaalne sisselogimine otse veebilehe kaudu. Kliendi konto luuakse spetsiaalse ümbersuunamise teel Poe kodulehelt teenuse veebisaidile, mille kaudu Klient registreerub, kus Kliendil palutakse täpsustada kasutajanimi ja parool, mis tal teatud veebilehel on. Pärast autoriseerimist suunatakse Klient tagasi Poe veebisaidile, kus luuakse Kliendikonto lingiga sellel veebisaidil olevale kasutajakontole, mille kaudu Klient registreerub. Müüja ei registreeri ega salvesta teatud veebilehe kasutajanime ja parooli.

7.3.5. Registreerimisvormi täitmisel on kliendil võimalus tutvuda Reeglite ja Privaatsuspoliitikaga, nõustudes nende sisuga, märkides vormis vastava linnukese.

7.3.6 Pärast täidetud registreerimisvormi esitamist tuleb Kliendil saata registreerimisvormis märgitud e-posti aadress. e-posti aadressile saab koheselt Müüjalt kinnituse registreerumise kohta. Käesoleva hetkega on sõlmitud elektroonse Kliendikonto teenuse osutamise leping ning Kliendil avaneb võimalus Kliendikontole sisse logida ning Registreerimisel esitatud andmetes muudatusi teha.

7.4. Ostja saab vaadata konkreetse toote täpsemat kirjeldust ja selle ostutingimusi, klõpsates toote nimel ja (või) pildil. Mõne kauba kogus on piiratud, Ostjat teavitatakse sellest kauba kirjelduses. Seetõttu palub Müüja sellise teabe olemasolul enne toote tellimist Müüjaga ühendust võtta. Juhul, kui Ostja täpsema teabe saamiseks Müüjaga ühendust ei võta ja tellib kauba ning Müüjal seda ei ole või laojääk on ebapiisav, lahendatakse olukord nii nagu on sätestatud ostu-müügitingimuste punktis 6.3.

7.5. Kauba ostmiseks vormistab Ostja Veebipoes tellimuse vastavalt tellimuse vormis toodud juhistele. Registreerunud Ostja saab kauba valimise ja (või) tellimise protseduuri läbi viia oma kontole sisseloginult.

7.6. Ostu-müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks Tellimuse kinnitamise hetkest, s.o. kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

● Ostja koostab kaubakorvi järgides Müüja antud juhiseid;

● Ostja täpsustab andmed kauba kohaletoimetamise kohta;

● Ostja teeb makse ja Müüja saab selle makse;

● Müüja kinnitab teavitusega, et Ostja tellimus on vastu võetud.

7.7. Kauba ostmisel telefoni või e-posti teel posti teel, loetakse Ostu-müügileping sõlmituks ja jõustub hetkest, mil Ostja teeb makse ja Müüja selle saab.

7.8. Leping loetakse sõlmituks ainult Ostja tellimuses nimetatud kaupade puhul, mille müügi on Müüja heaks kiitnud. Ostu-müügileping loetakse täidetuks, kui kaup antakse Ostjale üle vastavalt ostu-müügitingimustes ja õigusaktides kehtestatud korrale.

7.9. Kauba kohaletoimetamise tähtaega hakatakse lugema päevast, mil Ostja kauba eest tasub.

7.10. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse Veebipoe andmebaasis. Kui Ostja on registreerunud Veebipoe süsteemis, on tal võimalus Veebipoe kontole sisse logides näha süsteemi ostuajalugu.

8. KAUPADE HINNAD, MAKSMISE KORD JA TÄHTAJAD

8.1. Veebipoes müüdavate kaupade juures on välja toodud nende müügihinnad. Veebipoes ja vormistatud tellimustes on kaupade hinnad välja toodud eurodes koos käibemaksuga. Tarnekulud tasub Ostja.

8.2. Juhul, kui Müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, võib Müüja pakkuda Ostjale alternatiivset toodet, teavitades sellest Ostja poolt määratud kontaktandmetel (telefoni või e-kirja teel). Kui Ostja ei ole nõus Müüja toodet asendama alternatiiviga, kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud summa 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

8.3. Ostja saab kauba eest tasuda ühel järgmistest makseviisidest:

● Maksekaardiga - MC/Visa/American Express või pangaülekandega välise maksesüsteemi kaudu - PayPal ja Trustly;

● Tasumine sularahas, Tarnija tasumine kohaletoimetamisel (sel juhul algab tellimuse täitmine pärast seda, kui Müüja saadab Kliendile tellimuse kinnituse);

● Kui Klient on valinud ettemaksu vormi, peab ta tasuma 7 tööpäeva jooksul vastavalt sõlmitud müügilepingule tellimuse eest ettenähtud summa.

8.4. Kui Klient ei soorita makset punktis märgitud tähtaja jooksul, määrab Müüja Kliendile tasumiseks täiendava tähtaja ja teavitab sellest Klienti. Info täiendava maksetähtaja kohta sisaldab ka teavet, et pärast selle tähtaja möödumist taganeb Müüja Müügilepingust. Pärast teise maksetähtaja ebaefektiivset lõppu saadab Müüja Kliendile püsival andmekandjal lepingu ülesütlemise avalduse.

9. MÜÜJA SOODUSPAKKUMISED JA KINKEKAARDID

9.1. Müüjal on õigus oma äranägemise järgi ette valmistada ja läbi viia erinevaid kampaaniaid, näiteks kauba hinnaalandusi, komplektide moodustamist jms. Kampaaniad ja hinnaalandused tuleb korraldada ja välja kuulutada vastavalt tarbijakaitseseaduse §-le 7 ja selles viidatud määrustele. 9.2 Vähendatud hind on võrdlushind, s.t madalaim hind, mida Müüja on küsinud vähemalt 30 päeva jooksul enne hinnaalandamise kuupäeva. Seaduse kohaselt võib kauba hinda järk-järgult alandada. Vähendatud hind kehtib kaupade/teenuste olemasoleva laoseisu piires.

9.3. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta pakkumiste kestust või need tühistada. Pakkumiste tingimuste muutmine või tühistamine jõustub alates muudatuse või tühistamise jõustumisest ning ei kehti enne seda sõlmitud Ostu-müügilepingutele. Teave käimasolevate pakkumiste kohta on kättesaadav veebipoes ning muudes kanalites, mis levitavad veebipoe teavet.

9.4.. Müüjal on õigus ühepoolselt määrata teatud tüüpi kaubad, millele soodustusi ei kohaldata.

10. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE

10.1. Müüja viib kohaletoimetamise läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

10.2. Müüja kohustub Müügilepingu esemeks oleva Kauba tarnima ilma puudusteta.

10.3. Kauba tellimisel peab Ostja tellimisvormi märkima:

● kauba tarneaadressi, kui Ostja soovib, et kaup toimetatakse kohale kullerteenusega;

● Valitud kättetoimetamisteenuse osutaja filiaal, terminal või postkontor, kuhu kaup toimetatakse Ostja soovil. Sellisel viisil kauba saatmisel on vajalik järgida nende iseteenindusautomaatide poolt määratud nõudeid (näiteks maksimaalne kaal või mõõtmed), mistõttu juhul, kui tellimust ei ole võimalik sellisel viisil edastada tulenevalt paki massist või mõõtmetest tulenevalt, teavitatakse Ostjat sellest ühel Ostja poolt määratud kontaktandmetel (telefoni või e-posti teel).

10.4. Valides kulleriga kohaletoimetamise viisi, kohustub Ostja kauba isiklikult vastu võtma. Juhul, kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, ent kaup on tarnitud ostja määratud aadressile, kaotab ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule tarnimise osas.

10.5. Kui Klient ei ole kättesaadav aadressil, mille Klient tellimust esitades tarneaadressiks määras, jätab Tarnija töötaja sõnumi või üritab Kliendiga telefoni teel ühendust võtta, et leppida kokku tarneaeg. Kui Tarnija tagastab tellitud kauba veebipoodi, siis võtab Müüja Ostjaga ühendust e-kirja või telefoni teel ning kooskõlastab Tarnekuupäeva ja hinna veelkord ostjaga.

10.6 Müüja avaldab kaupluse veebilehel info tarne ja tellimuse töötlemiseks vajalike tööpäevade arvu kohta.

10.7. Kaupluse kodulehel märgitud kohaletoimetamise ja tellimuse täitmise kuupäev arvestatakse tööpäevades.

10.8. Tarnija toimetab tellitud Kauba Kliendile tellimusvormis märgitud aadressil.

10.9. Müüja kohustub kauba kohale toimetama hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast.

10.9.1. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel kohustub müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja sõlmima kauba tarneaja ning teiste tarnega seotud küsimuse osas uue kokkuleppe.

10.9.2. Kauba kohaletoimetamise tähtaja hilinemise korral on Ostjal õigus esitada nõude esemete kohaletoimetamiseks asjaolusid arvestades täiendava mõistliku tähtaja jooksul. Kui Müüja ei tarni kaupa Ostja määratud täiendava tarneperioodi jooksul, on Ostjal õigus leping ühepoolselt üles öelda.

10.9.3. Kui Müüja keeldus esemeid tarnimast või kui lepingus määratud tähtajaks tarnimine on kõiki lepingu sõlmimisega seotud asjaolusid arvestades põhimõttelise tähtsusega või kui enne lepingu sõlmimist ostja teavitanud Müüjat, et esemete tarnimine lepingus määratud tähtaja jooksul on põhimõttelise tähtsusega, nendel juhtudel, kui Müüja ei tarni kaupu lepingus määratud tähtaja jooksul, on Ostjal õigus ühepoolselt lõpetada lepingu kohe.

10.10 Müüja ei saa vastutada tarnetingimuste rikkumise eest juhtudel, kui kaupa ei tarnita või ei tarnita õigeaegselt tarnepakkuja süül või vääramatu jõu tõttu.

10.11. Kauba Kliendile saatmise päeval saadetakse Müüja saadetist kinnitav teave Kliendi poolt määratud e-posti aadressile või SMS-sõnumile.

10.12. Kaup loetakse Ostjale kättetoimetatuks, kui Ostja kinnitab kauba kättesaamist tarnepartneri elektroonilises süsteemis, kättetoimetamise fakt fikseeritakse kullerfirma andmebaasis.

10.13. Tarne-/transporditasude ja tarnetingimuste kohta vt www.gradinamax.ee Müüjal on õigus kohaldada kohaletoimetamise (transpordi) teenustasu soodustusi Ostjatele vastavalt Veebipoe Ostu-müügitingimistele.

10.14 Müüja, järgides kliendi tahet, lisab Tarne esemeks olevale saadetisele tarnitud Kauba kohta kviitungi või käibemaksuarve. Käibemaksuarve saamiseks peab ostja ostu ajal deklareerima, et ta ostab kaupu ettevõtjana (maksukohustuslasena). Ülaltoodud deklaratsioon esitatakse enne tellimuse saatmist Müüjale, märkides tellimusvormil vastava kasti.

11. KAUBA KVALITEEDI TAGAMINE

11.1. Veebipoes www.gradinamax.ee müüdavate toodete omadused on välja toodud iga toote juures.

11.2. Müüja ei vastuta selle eest, et Veebipoes olevad kaubad ei pruugi värvi, kuju või muude parameetrite poolest vastata kauba tegelikule suurusele, kujule või värvile Ostja kasutatava monitori või telefoniekraani omaduste või seadistuste tõttu. Tootefotod on illustratiivse tähendusega ja on eeskujulikud. Originaaltoodete värvid, pealdised, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja/või mis tahes muud omadused võivad nende visuaalsete omaduste tõttu tegelikkusest erineda, seega palume tutvuda toote omadustega, mis on märgitud tootekirjeldustes. Ostjal on soovitatav tutvuda tootekirjeldusega.

11.3. Müüja tagab Kauba puudusteta kohaletoimetamise (välja arvatud juhul, kui need on üleandmisel kahjustatud). Müüja vastutab ostja ees, kui tootel esineb puudusi (garantii).

11.4. Kui Tootel on puudusi, saab klient:

● Esitada avaldus hinna alandamise või müügilepingu ülesütlemise kohta, välja arvatud juhul, kui müüja viivitamatult ja kliendile tarbetuid ebamugavusi tekitamata asendab ebakvaliteetse puudusteta toote või kõrvaldab puuduse. Avaldus võib olla esitatud vabas vormis. See piirang ei kehti juhul, kui Toode on Müüja poolt juba välja vahetatud või parandatud või kui müüja ei ole täitnud oma kohustust puudusega Toode asendada või puudusi kõrvaldada. Müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel võib klient nõuda Toote asendamist uuega või Toote asendamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui ei ole võimalik tagada Toote vastavust lepingule. Kliendi valitud viisil või nõuab ülemääraseid kulutusi võrreldes Müüja pakutud viisiga. Kulu ületamise hindamisel võetakse arvesse toote puudusteta väärtust, leitud puuduse liiki ja olulisust, samuti Kliendile muidu tekkivaid ebamugavusi. Klient ei saa müügilepingust taganeda, juhul kui defekt on ebaoluline;

● Nõuda defektse Toote asendamist uuega või defekti kõrvaldamist. Müüja kohustub ebakvaliteetse defektideta Toote välja vahetama või puuduse kõrvaldama mõistliku aja jooksul, põhjustamata Kliendile asjatuid ebamugavusi. Müüja võib keelduda Kliendi taotluse täitmisest, kui vigaseid kaupu ei ole võimalik Kliendi valitud meetodil Müügilepinguga kooskõlastada või kui see oleks kulukam võrreldes teise võimaliku müügilepingu täitmise meetodiga. Asendamise kulud tasub Müüja;

● Kui kaup ei vasta lepingule, võib Klient nõuda selle parandamist või asendamist. Müüja võib toote asendada, kui Kasutaja nõuab selle parandamist, või parandada toote, kui Kasutaja nõuab selle asendamist, kui Kasutaja valitud viisil ei ole võimalik tagada toote lepingutingimustele vastavust või see nõuab ülemääraseid kulutusi.

11.5. Garantiiõigusi kasutanud klient peab puudusega toote toimetama Müüja aadressile kullerfirma teenuseid kasutades. Kohaletoimetamise kulud katab Müüja.

11.6. Müüja vastutab garantii alusel füüsilise defekti tuvastamisel kahe aasta jooksul Kauba Kliendile üleandmisest. Nõue puuduse kõrvaldamiseks või puudusteta Toote asendamiseks aegub ühe aasta möödudes, kuid see tähtaeg ei saa lõppeda varem kui enne esimeses lauses märgitud tähtaja möödumist. Selle perioodi jooksul võib Klient Müügilepingust taganeda või esitada hinna alandamise deklaratsiooni Toote puudumise tõttu. Kui Klient on nõudnud puudusteta Toote asendamist või puuduse kõrvaldamist, algab müügilepingust taganemise või hinna alandamise avalduse esitamise tähtaeg toote asendamise või puuduse kõrvaldamise tähtaja mittetäitmisest. Kui kaup ei vasta lepingule, saab Kasutaja esitada hinna alandamise või lepingu ülesütlemise avalduse, kui: Müüja on keeldunud parandamise või asendamise kohustust täitmast või tema avaldusest või asjaoludest nähtub, et ta seda ei täida; Müüja on juba taganud kauba lepingutingimustele vastavuse; või kauba lepingule mittevastavus on nii oluline, et võib kaasa tuua kohese hinna alandamise või lepingust taganemise. Kasutaja ei saa lepingust keelduda, kui kauba lepingule mittevastavus ei oma tähtsust. Kasutaja puhul eeldatakse, et mittevastavus on oluline. Müüja kohustub viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, arvates Kasutajalt hinna alandamise avalduse kättesaamise päevast, tagastama Kasutajale hinna alandamise õiguse kasutamise eest tasutud summa. Lepingu ülesütlemise korral tagastab kasutaja kauba viivitamata omal kulul Müüjale ning Müüja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest või selle tagastamist tõendava dokumendi kättesaamisest.

11.7. Kõik Kaubaga või Müügilepingu täitmisega seotud pretensioonid saab Klient saata kirjalikult Müüja e-posti aadressile: support@gradinamax.ee

11.8. Müüja vastab Kliendi Tootekaebusele või Müügilepingu täitmisega seotud pretensioonile 14 päeva jooksul kaebuse saamisest.

11.9. Klient võib esitada Müüjale pretensiooni seoses Müüja poolt elektrooniliselt osutatavate tasuta teenuste kasutamisega. Kaebuse saab esitada näiteks elektroonilisel kujul ja saata e-posti aadressile: support@gradinamax.ee Klient peab kaebusele lisama probleemi kirjelduse. Müüja vaatab kaebuse läbi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, ja annab Kliendile vastuse.

11.10. Müüja või tootja võib anda toote kvaliteedile täiendava garantii. Konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud tootekirjelduses või sellist tootegarantiid kinnitavas dokumendis. Lisagarantii andmine ei muuda seadusega ettenähtud toote garantiitingimusi ja kehtivust.

11.11. Juhul, kui Müüja või Tootja ei esita kaupadele täiendavaid toote kvaliteedigarantiisid, kehtivad Ostja ostetud kaupadele selliste kaupade õigusaktidega kehtestatud kvaliteedigarantii ja aegumiskuupäev.

12. KAUBA TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

12.1. Kõik www.gradinamax.ee Veebipoest ostetud kvaliteetsed kaubad saate tagastada 30 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

12.2. Kui saadud toode ei ole kvaliteetne, toimub toote tagastamine seaduses ettenähtud garantiiaja jooksul. Müüja vastutab kauba puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba ostmise kuupäevast. (EV võlaõigusseadus). Pretensiooni esitamiseks Veebipoest ostetud toote kvaliteedi kohta on vaja meiega ühendust võtta e-posti teel: support@gradinamax.ee

12.3. Kvaliteetse kauba tagastamisel, kui see ei kuulu 12.1. punktis nimetatud mittetagastatavate kaupade nimekirja, tuleb järgida järgmisi tingimusi:

● Toode peab olema originaalpakendis ja korralikult pakitud;

● Toode ei tohi olla ostja poolt kahjustatud;

● Toode peab olema kasutamata ja säilinud kaubandusliku välimusega (kahjustamata sildid, kaitsekiled jne);

● Toode peab olema komplekteeritud samamoodi nagu ostja selle sai;

● Kauba tagastamisel on vaja esitada täidetud tagastusdokument, mis on lisatud ostetud kaubale.

12.4. Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimused ei ole täidetud.

12.5. Kvaliteetse toote tagastamisel arvatakse tagastamiskulu tagasimakstavast summast maha. Defektiga toote tagastamisel kannab tagastamiskulud müüja.

12.6. Ostja saab kauba tagastada kulleriga. Kauba tagastamine pakiautomaati või postiga ei ole võimalik. Kauba tagastamise aadress:

Gradinamax Oksana Wieckowicz, Poland Zgierz,  ul. Barwnikowa 10, 95-100, NIP: 927-185-49-48

12.7. Raha tagastatakse pangaülekandega tagastusvormis näidatud pangakontole 14 päeva jooksul alates kauba väljasaatmise päevast.

12.8. Müüja ei vastuta hilinenud või tegemata pangaülekande eest, kui ostja on tagastuseks vajalikud andmed esitanud vigaselt.

13. OSTJA JA MÜÜJA VASTUTUS

13.1. Ostja vastutab täielikult edastatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja võimalike tagajärgede eest ning omandab õiguse nõuda Ostjalt tekitatud otseste kahjude hüvitamist.

13.2. Ostja vastutab käesolevas e-poes tehtud toimingute eest.

13.3. E-poes registreerunud ostja vastutab oma sisselogimisandmete turvalisuse ja/või kättesaadavuse eest kolmandatele isikutele. Kui Veebipoe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kasutades Veebipoega ühenduse loomiseks Ostja sisselogimisandmeid, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

13.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhul, kui kahju on tekkinud põhjusel, et ostja, võtmata arvesse müüja soovitusi ja oma kohustusi, pole käesolevate Tingimustega tutvunud, kuigi talle see võimalus anti.

13.5. Kui Müüja e-pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või üksikisikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal oleva teabe ega tegevuse eest ning ta ei halda, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.

13.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Kõik käesolevatest reeglitest või eraldiseisvast kauba ostu-müügilepingust tulenevad või nendega seotud vaidlused, lahkarvamused ja/või nõuded, samuti nende rikkumise, lõpetamise või kehtivuse küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

14.2. Kui rahumeelset kokkulepet ei õnnestu saavutada, võivad selle otsustada kohtuvälise kokkuleppe subjektid või Eesti Vabariigi kohtud Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras. Meie e-poest ostetud kaupade või teenuste kohta käivate pretensioonidega on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole www.ttja.ee või esitada elektrooniline avaldus EL tarbija nõustamiskeskuse platvormil http://ec.europa.eu/odr/.

15. TASUTA TEENUSED

15.1. Müüja osutab klientidele tasuta teenuseid elektrooniliselt:

● Vestlused;

● Kontaktivorm;

● Infoleht;

● Kliendikonto haldamine;

● Oma arvamuse avaldamine.

15.2. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud teenuseid osutatakse 7 päeva nädalas 24 tundi ööpäevas, välja arvatud vestlusteenus, mida osutatakse kaupluse veebisaidil märgitud kellaaegadel ja päevadel.

15.3. Müüja jätab endale õiguse valida ja muuta valitud määratud teenustele juurdepääsu võimaldamise tüüpi, vormi, aega ja viisi, millest ta teavitab Kliente vastavalt Reeglite muudatusele.

15.4 Tasuta vestlusteenus on reaalajas ühenduse loomine Kliendi ja Müüja vahel läbi Poe kodulehele paigutatud kiirsuhtlusprogrammi.

15.5 Saate tasuta vestlusteenuse igal ajal tühistada.

15.6 Kontaktvormi teenus tähendab Müüjale sõnumi saatmist Poe kodulehel oleva vormi abil.

15.7. Tasuta teenusest saate igal ajal kontaktivormi kaudu ja pärast müüjale päringute saatmise lõpetamist loobuda.

15.8. Uudiskirja teenust saab kasutada iga Klient, kes on sisestanud oma e-posti aadressi Müüja Poe veebilehel oleva registreerimisvormi abil. Pärast täidetud registreerimisvormi esitamist saab Klient koheselt e-posti teel aktiveerimislingi registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile. E-posti aadressil uudiskirjaga liitumise kinnitamiseks. Niipea kui Klient lingi aktiveerib, sõlmitakse leping Uudiskirja teenuse osutamiseks elektroonilisel teel.

15.9. Uudiskirjateenus on Müüja elektrooniliste teadete saatmine e-posti teel. E-posti aadress, teave uute toodete või teenuste kohta Müüja poolt antud pakkumises. Müüja saadab uudiskirja kõigile tellinud klientidele.

15.10. Iga Kliendiandmetele adresseeritud uudiskiri peab sisaldama ennekõike teavet saatja kohta, täidetud sõnumi sisu määratlevat välja "teema" ning teavet tasuta uudiskirjateenusest loobumise võimaluse ja viisi kohta.

15.11. Klient võib igal ajal uudiskirja tellimisest loobuda, klõpsates igas uudiskirjateenuse raames saadetud uudiskirjas olevale tellimusest loobumise lingile või deaktiveerides vastava võimaluse Kliendi kontol.

15.12. Kliendikonto hooldusteenust osutatakse peale registreerimist Reeglites kirjeldatud tingimustel ning see võimaldab Kliendil muuta registreerimisel esitatud andmeid, samuti jälgida Kliendi staatust, vaadata tellimusi ja nende ajalugu.

15.13. Klient võib konto eemaldada, esitades Müüjale vastava taotluse.

Uuendatud 18.01.2023